Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Groeifonds-initiatieven en bèta-didactiek

Binnen de groeifonds-initiatieven van de overheid is ook aandacht voor de ‘didactiek van de bèta-vakken’.

Enkele instituten stemmen hierin af onder de naam STEM22.

Nationaal Groeifonds

Het Nationaal Groeifonds investeert tussen 2021 en 2025 € 20 miljard in grootschalige investeringsprojecten en programma’s met een minimaal subsidiebedrag van € 30 miljoen per voorstel. Voorstellen moeten bijdragen aan het duurzaam verdienvermogen van Nederland.

Ook in het gebied van onderwijs (‘kennisontwikkeling’) zijn er mogelijkheden. Reden om met de ‘bèta-didactiek’ groepen even af te stemmen -> STEM22.

Groeifonds-initiatieven met een bèta-didactiek-potentie

Het Nationaal Onderwijslab AI (NOLAI) Nederlandse wetenschappers, scholen en ondernemers gaan gezamenlijk werken aan kennis, data en innovatieve producten op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). Het kabinet kent 80 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds definitief toe om een zogenoemd Nationaal Onderwijslab op te zetten.

Meer lezen

Deze komt uit ronde 1

Quantum Delta NL Quantum Technologie in NL beter benutten als sterk innovatieve motor (voor technologie, voor economie, voor kwaliteit van leen).

Meer lezen

Deze komt uit ronde 1

Impuls Open Leermateriaal Een belangrijk focuspunt binnen deze impuls is het werken met Open Content. Open Content, ofwel OER (Open Educational Resources) is leermateriaal dat toegankelijk is voor iedereen. Open content speelt een belangrijke rol in leermiddeleninnovatie omdat het de diversiteit van beschikbare leermiddelen bevordert waardoor het voor docenten eenvoudiger wordt om te variëren in de didactiek.

Meer lezen

Deze komt uit ronde 2

Digitaliseringsimpuls Digitaliseringsimpuls Onderwijs is een achtjarig programma om het onderwijs in het mbo, hbo en wo te verbeteren door de kansen van digitalisering beter te benutten. Lerenden (16-99 jaar) vinden makkelijker het onderwijs dat past bij hun persoonlijke behoeften, kennis en vaardigheden, binnen de eigen onderwijsinstelling maar ook daarbuiten. Docenten krijgen meer gelegenheid om hun onderwijs te vernieuwen.

Meer lezen

Deze komt uit ronde 2

Digitaal Onderwijs Goed Geregeld Binnen het programma Edu-V maken scholen en leveranciers onderling gebruik van een afsprakenstelsel. Deze afspraken zorgen voor eenvoudige, veilige en betrouwbare toegang tot digitale onderwijsmiddelen. Ook zorgt het voor het regelen van gebruik van deze middelen voor het primair, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs.

Meer lezen

Deze komt uit ronde 2

Katapult Op 21 oktober 2022 is 210 miljoen euro vanuit het Nationaal Groeifonds voor het Opschalingsplan publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs volledig toegekend. Met het toegekende budget is er ruimte om 15 impactrijke initiatieven (ecosysteem pps-en) op te schalen om de impact bij en met het werkveld, en met name het mkb, te vergroten.

Meer lezen

Deze komt uit ronde 2

Ontwikkelkracht Ontwikkelkracht is een programma dat bijdraagt aan een sterke kennisinfrastructuur voor het onderwijs om de kwaliteit van het onderwijs duurzaam te versterken.

Meer lezen

Deze komt uit ronde 2

LLO Collectief Laagopgeleiden en Laaggeletterden Het LLO Collectief Laagopgeleiden en Laaggeletterden ontwikkelt een nieuw duurzaam wervingsmechanisme en regionaal scholingsaanbod voor laagopgeleiden en laaggeletterden om door te stromen naar beroepsonderwijs of de arbeidsmarkt. De unieke combinatie van scholing in basisvaardigheden en een beroepsopleiding staat hierbij centraal.

Meer lezen
Deze komt uit ronde 2

Investeren in het talent van de toekomst De welvaart en het verdienvermogen van Nederland zijn sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van voldoende technisch-geschoold personeel en de mate waarin personeel in álle sectoren weet om te gaan met nieuwe technologische en digitale ontwikkelingen. De belangstelling onder jongeren voor technologie (inclusief ict) en (bèta)technische opleidingen neemt echter af. Door leerlingen in het funderend onderwijs veel vaker en op een aansprekende manier in aanraking te laten komen met technologie, binnen én buiten de school, wil dit project leiden tot: 1) Meer affiniteit met, kennis van en vakvaardigheden in technologie onder álle jongeren; 2) Meer leerlingen die voor natuurprofielen kiezen in havo en vwo en -als gevolg- een hogere instroom in (bèta) technische vervolgstudies.

Meer lezen
Deze komt uit ronde 3

Nationale aanpak professionalisering van leraren Het voorstel is gericht op het verbeteren van de professionele ontwikkeling van leraren na de initiële opleiding. Daarmee wordt beoogd om de onderwijskwaliteit van leraren en daarmee de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Daarnaast kan het bijdragen aan de aantrekkelijkheid van het beroep en daarmee aan het bestrijden van lerarentekorten.

Meer lezen
Deze komt uit ronde 3

ELWIeR en Ecent als één STEM