Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Groeifonds-initiatieven en bèta-didactiek

Vanuit NVON, NVvW, ELWIeR, Ecent, NLT, Technasium e.a.

proberen we op het juiste vinkentouw te zitten w.b.

de diverse groeifonds-initiatieven die (kunnen) raken aan ‘didactiek van de bèta-vakken’.

Tussenstand zomer 2022

Nationaal Groeifonds

Het Nationaal Groeifonds investeert tussen 2021 en 2025 € 20 miljard in grootschalige investeringsprojecten en programma’s met een minimaal subsidiebedrag van € 30 miljoen per voorstel. Voorstellen moeten bijdragen aan het duurzaam verdienvermogen van Nederland.

Ook in het gebied van onderwijs (‘kennisontwikkeling’) zijn er mogelijkheden.

Dat is de reden dat we met enkele bèta-didactiek-groepen op het vinkentouw zijn gaan zitten.

Groeifonds-initiatieven met een bèta-didactiek-potentie

Het Nationaal Onderwijslab AI (NOLAI) Nederlandse wetenschappers, scholen en ondernemers gaan gezamenlijk werken aan kennis, data en innovatieve producten op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). Het kabinet kent 80 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds definitief toe om een zogenoemd Nationaal Onderwijslab op te zetten.

Meer lezen

Deze komt uit ronde 1

Open Leermiddelen Alliantie Een belangrijk focuspunt binnen dit deltaplan is het werken met Open Content. Open Content, ofwel OER (Open Educational Resources) is leermateriaal dat gratis toegankelijk is voor iedereen. Open content speelt een belangrijke rol in leermiddeleninnovatie omdat het de diversiteit van beschikbare leermiddelen bevordert waardoor het voor docenten eenvoudiger wordt om te variëren in de didactiek.

Meer lezen (zie ook Impuls open leermateriaal).

Deze komt uit ronde 2

Digitaliseringsimpuls Digitaliseringsimpuls Onderwijs is een achtjarig programma om het onderwijs in het mbo, hbo en wo te verbeteren door de kansen van digitalisering beter te benutten. Lerenden (16-99 jaar) vinden makkelijker het onderwijs dat past bij hun persoonlijke behoeften, kennis en vaardigheden, binnen de eigen onderwijsinstelling maar ook daarbuiten. Docenten krijgen meer gelegenheid om hun onderwijs te vernieuwen.

Meer lezen

Deze komt uit ronde 2

Digitaal Onderwijs Goed Geregeld Binnen het programma Edu-V maken scholen en leveranciers onderling gebruik van een afsprakenstelsel. Deze afspraken zorgen voor eenvoudige, veilige en betrouwbare toegang tot digitale onderwijsmiddelen. Ook zorgt het voor het regelen van gebruik van deze middelen voor het primair, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs.

Meer lezen

Deze komt uit ronde 2

Ontwikkelkracht Ontwikkelkracht is een programma dat bijdraagt aan een sterke kennisinfrastructuur voor het onderwijs om de kwaliteit van het onderwijs duurzaam te versterken.

Meer lezen

Deze komt uit ronde 2

Ook binnen andere progamma’s liggen kansen.

Samenwerking bèta-didactiek

Bij het zoeken naar mogelijkheden binnen de groeifonds-initiatieven is het essentieel dat partijen goed samenwerken, om te komen tot: samenhangend onderwijs, gericht op natuurwetenschappelijke en reken/wiskundige geletterdheid van alle leerlingen. De nadruk ligt daarbij op het versterken van leraren in het bèta-onderwijs.
De samenwerkende organisaties zijn op verschillende manieren actief: als vereniging van leraren, in de opleiding en voortgaande professionele ontwikkeling van leraren, in vakdidactisch onderzoek en/of de ontwikkeling van curricula en leeromgevingen. Zij dragen bij door het versterken van de kwaliteit van open leeromgevingen waarin leraren delen van hun eigen curricula kunnen ontwikkelen en beproeven, in samenwerking met collega-leraren en met professionele ontwikkelaars en onderzoekers. De organisaties denken en doen waar mogelijk met leraren en elkaar mee in de ontwikkelactiviteiten: zij faciliteren uitwisseling en leren van elkaar, ontsluiten onderzoeksresultaten, ondersteunen bij onderzoek en ontwikkeling, en bevorderen de vorming van gemeenschappen en een infrastructuur. Zij stimuleren, mede door publicatie van resultaten, dat materiaal ontwikkeld door een deel van de partners ook gebruikt wordt in de doelgroepen van de andere partners.

In 2022-2023 gaat het om de volgende partijen:

  • Vakverenigingen: NVON, NVvW, Vakvereniging i&i voor informatica en digitale geletterdheid
  • Lerarenopleidingen: ELWIeR, Ecent
  • NLT
  • Technasium
  • SLO en Cito als organisaties verantwoordelijk voor resp. leerplanontwikkeling en examinering
  • Platform Talent voor Technologie (PTvT) als schakel naar bedrijven, en als paraplu van vohonetwerken.nl en wentindeklas.nl
  • De Open Leermiddelen Alliantie (OLA) als een ander samenwerkingsverband dat bijdraagt aan het project Impuls Open Leermateriaal, overlappend met ons samenwerkingsverband
  • De bèta-lerarenkamer (https://betadecanen.nl/beta-lerarenkamer), die de strijd aanbindt met het tekort aan academisch geschoolde docenten in de vakken scheikunde, natuurkunde, informatica en wiskunde

En verder:

Alle hogescholen aangesloten bij ELWIeR/Ecent en SprongSTEM, waaronder HU, iPabo, Marnix, Saxion, HvA Alle universiteiten aangesloten bij ELWIeR/Ecent en SprongSTEM, waaronder TU/E, UT, UU

ELWIeR en Ecent als één STEM