Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

STEM22

Netwerk van bèta-didactiek organisaties

Zie ook Groeifonds-initiatieven en bèta-didactiek

In het voorjaar van 2022 hebben een aantal bèta-onderwijs-organisaties een samenwerkingsverband gestart, onder de naam STEM22. Doel van de samenwerking is dat de deelnemers elkaar helpen bij te dragen aan sterk bètaonderwijs door enthousiaste en didactisch vaardige leraren. Sterk bètaonderwijs omschrijven we als: samenhangend onderwijs, met aandacht voor authentieke problemen, gericht op natuurwetenschappelijke, wiskundige en digitale geletterdheid van alle leerlingen. Om het enthousiasme en de didactische vaardigheden van leraren in het bètaonderwijs te versterken willen we in alle activiteiten steeds leraren of scholen betrekken in een actief ontwikkelende of onderzoekende rol.

De verrijking van het onderwijs met samenhang en met aandacht voor authentieke problemen sluit aan bij de wensen die voor de actualisatie van het Nederlandse curriculum zijn geformuleerd en bij de relevante PISA Frameworks, gemotiveerd door een goede voorbereiding van leerlingen op hun toekomst. Samenhangend onderwijs biedt ook kansen voor leraren uit verschillende vakken om elkaar te ondersteunen in ontwikkeling en uitvoering van hun onderwijs, en samen met een mee-ontwikkelende of -onderzoekende rol in STEM22-activiteiten kan dat bijdragen aan het enthousiasme en het professionele repertoire van leraren. Zo willen we ook bijdragen aan een opwaardering van het beroep leraar in de bètavakken, van groot belang om ook in de toekomst voldoende goede leraren aan te trekken.

De samenwerkende organisaties zijn op verschillende manieren actief: als vereniging van leraren of van scholen, in de opleiding en voortgaande professionele ontwikkeling van leraren, in vakdidactisch onderzoek en/of de ontwikkeling van curricula, lesmaterialen en leeromgevingen. Zij dragen bij aan het bètaonderwijs door het versterken van de kwaliteit van open leeromgevingen. Leraren kunnen daarin delen van hun eigen curricula ontwikkelen, in samenwerking met collega-leraren, professionele ontwikkelaars en onderzoekers.

De organisaties denken en doen waar mogelijk met leraren en elkaar mee in de ontwikkelactiviteiten: zij faciliteren uitwisseling en leren van elkaar, ontsluiten onderzoeksresultaten, ondersteunen bij onderzoek en ontwikkeling, en bevorderen de vorming van gemeenschappen en een infrastructuur. STEM22 gaat zoveel mogelijk uit van bestaande regionale of thematische netwerken van scholen en leraren, in de vorm van ontwikkellabs, waar mogelijk ook samen met vervolgonderwijs en andere partners uit de regio’s. Verschillende STEM22-organisaties zijn al zo georganiseerd. Samen stemmen we op landelijk niveau af tussen regionale netwerken en met landelijke onderzoeks- en ontwikkelinstellingen.

STEM22 stimuleert dat ontwikkeld materiaal gebruikt kan worden in de doelgroepen van alle partners en dat goede ideeën uit projecten doorontwikkeld worden voor gebruik door alle leraren van de relevante vakken of leergebieden. Daarin speelt publicatie van resultaten een rol, maar ook het werken aan een infrastructuur die goede ideeën verder brengt dan prototypes, in een aanbod van professionaliserings- en leermateriaal van duurzame kwaliteit, geborgd in het aanbod van zowel publieke als private organisaties.

STEM22 draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs door samen te werken met leraren en scholen. Hun handelingsmogelijkheden worden beïnvloed, soms ook bepaald, door factoren op diverse gebieden, bijv. van vakinhoud, beschikbare leermiddelen en professionalisering, onderzoek of regelgeving. De verschillende STEM22-partners kunnen elk in hun eigen expertise op deze gebieden samenwerken met leraren en scholen.

STEM22 is een open netwerk. Hieronder de huidige deelnemers

Lerarenverenigingen

 • I&I, informatica en digitale geletterdheid
 • NVON, natuurwetenschappen
 • NVORWO, rekenen-wiskunde
 • NVvW, wiskunde en rekenen

Scholenorganisaties

 • Stichting Technasium (Onderzoeken en Ontwerpen)
 • Vereniging NLT (Natuur, Leven en Technologie)

Instituten voor onderzoek en lerarenopleiding

 • Eindhoven School of Education (TUe)
 • Freudenthal Instituut (UU)
  [tevens kwartiermaker STEM22]
Ontwikkelaars

 • CMA (ontwikkelaar van op ICT gebaseerd bètaonderwijs)
 • Wismon (onderwijs/lesmateriaalontwikkeling en nascholing)

Organisaties voor communicatie over bèta en techniek

 • Bèta Challenge Consortium
 • Centrum JongerenCommunicatie Chemie C3
  (helpt scholieren bij keuzes voor sectoren chemie en techniek)
 • VSC (de sectororganisatie van wetenschapsmusea en science centers)

 

 

Aansluitingen ook met:

 • Lerarenopleidingen: ELWIeR, Ecent
 • Alle hogescholen aangesloten bij ELWIeR/Ecent en SprongSTEM, waaronder HU, iPabo, Marnix, Saxion, HvA
 • Alle universiteiten aangesloten bij ELWIeR/Ecent en SprongSTEM, waaronder TU/E, UT, UU
Verbindingen in het werkveld met:

 • Platform Talent voor Technologie (PTvT) als schakel naar bedrijven, en als paraplu van vohonetwerken.nl en wentindeklas.nl
 • De Open Leermiddelen Alliantie (OLA) als een ander samenwerkingsverband dat bijdraagt aan het project Impuls Open Leermateriaal, overlappend met ons samenwerkingsverband
 • De bèta-lerarenkamer (https://betadecanen.nl/beta-lerarenkamer), die de strijd aanbindt met het tekort aan academisch geschoolde docenten in de vakken scheikunde, natuurkunde, informatica en wiskunde
 • SLO en Cito als organisaties verantwoordelijk voor resp. leerplanontwikkeling en examinering

STEM22 en groeifondsinitiatieven

Bij het zoeken naar mogelijkheden binnen de groeifonds-initiatieven is het essentieel dat partijen goed samenwerken, om te komen tot samenhangend onderwijs, gericht op natuurwetenschappelijke, reken/wiskundige en digitale geletterdheid van alle leerlingen. De nadruk ligt op het versterken van leraren in het bèta-onderwijs.

Verwijzingen

ELWIeR en Ecent als één STEM