Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Onderwijskennis – themapagina’s en leidraden

Onderwijskennis.nl, een initiatief van NRO, probeert een link te maken tussen onderwijsonderzoek en de onderwijspraktijk.

In 2022 en in 2023 werd ELWIeR/Ecent gevraagd te assisteren bij het invullen van themapagina’s w.b. didactiek rekenen/wiskunde, en een leidraad.

In 2023 werden de volgende pagina’s opgeleverd:

Ondersteuning kwam van: Ronald Keijzer, Monica Wijers, Paul Drijvers, e.a.

De vraag aan ELWIeR/ExpRW (september 2023, oplevering december 2024) is om een leidraad te schrijven w.b. didactiek rekenen/gecijferdheid in het mbo.
De vraag aan ELWIeR (augustus 2022, oplevering november 2022) is om te assisteren bij het invullen van een themapagina w.b. didactiek rekenen/wiskunde.

  • Thematisch overzichtsartikel (Wat is bekend over..?) per deelonderwerp
  • Handvatten uit onderzoek
  • Vragen uit de onderwijspraktijk
  • Voorbeelden uit de praktijk
  • Verder verdiepen op dit thema

Voor de verzameling van bronnen voor handvatten uit onderzoek, praktijkvoorbeelden en verdiepende bronnen, moet een onderbouwing w.b. de kwaliteit geleverd worden. Het NRO bepaalt uiteindelijk of bronnen geplaatst worden.
Enkele bronnen die gebruikt worden:

De inhoud en opbouw van een thematisch overzichtsartikel wordt grotendeels bepaald door de onderzoekers/experts die het artikel schrijven. Daarnaast worden onderwijsprofessionals betrokken om input vanuit de praktijk te geven, bijvoorbeeld voor de afbakening en concretisering van het thema.
De belangrijkste concepten en kennis uit onderzoek rondom het thema, worden in het overzichtsartikel uitgelegd. Verder is het belangrijk dat er bevindingen worden beschreven die relevant zijn voor de onderwijspraktijk en/of –beleid, zoals effectieve werkwijzen.

Het overzichtsartikel is te lezen als een logisch, samenhangend ‘verhaal’, op basis van de conclusies en inzichten uit recent onderzoek. Er wordt verwezen naar wetenschappelijke bronnen, maar de tekst is ook leesbaar en bruikbaar zonder raadpleging van die bronnen.

Doelgroep van Onderwijskennis.nl

De primaire doelgroep van Onderwijskennis.nl bestaat uit onderwijsprofessionals uit de praktijk, zoals docenten/leraren, intern begeleiders, schoolleiders, beleidsmakers, onderwijskundigen en andere ondersteuners. Daarnaast kunnen thematische overzichten die gericht zijn op beleid, dienen ten behoeve van de landelijke of gemeentelijke overheid en sectororganisaties.

Voorbeelden

Eerdere initiatieven en contactpersonen

Een en ander bouwt voort op eerder werk van o.a. NRO, Leraar24, KNOW (2010-2015), toen ook dossiers opgebouwd zijn vanuit een vergelijkbare behoefte een koppeling te maken tussen theorie en praktijk.

Uitvoering 2022

  • Marian Hickendorff
  • Vincent Jonker
  • Ronald Keijzer
  • Hans van Luit

Advies: Paul Drijvers, Monica Wijers e.a.

In de ELWIeR onderzoeksgroep zal gekeken worden welke onderwerpen (en publicaties) centraal gesteld moeten worden en zal er ook assistentie gevraagd worden. Ook zal afstemming gezocht worden met Wiskunde voor Morgen en wiskundedidactiek.nl.

Verwijzingen

ELWIeR en Ecent als één STEM