Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Kennisbasis

Kennisbasis van de lerarenopleiding

04 juni 2024
Rekenen/Wiskunde (po) // Basisonderwijs // Kort

Herijking kennisbasis pabo rekenen-wiskunde

| PO | Bijeenkomst 27 juni 2024 Herijking van de kennisbases van de pabo Lees meer 10voordeleraar en het Landelijk Overleg Lerarenopleiding Basisonderwijs (LOBO) organiseren op donderdag 27 juni van 16.00 tot 17.00 uur een online informatiebijeenkomst over de herijking van de kennisbases van de pabo. Daarbij zoomen we meer specifiek in op de kennisbases van Nederlands…

14 januari 2020
Rekenen/Wiskunde (po) // Basisonderwijs // Hoger Onderwijs // Kort

Hoofdrekenen in de Wiscat

De Wiscat wordt in het eerste studiejaar aan de pabo gemaakt door alle studenten, waarbij ze een minimale cesuur moeten behalen om hun rekenvaardigheidsniveau aan te tonen. De laatste tijd is er veel ophef over de rekentoetsen op de pabo en vraagt men zich af op het gewenste doel wel bereikt wordt. Een van de…

28 september 2018
Rekenen/Wiskunde (po) // Basisonderwijs // Kort

Volgens Bartjens – Ontwikkeling en Onderzoek (septembernummer 2018)

Bij het septembernummer van het tijdschrift Volgens Bartjens, verschenen twee artikelen in de verdiepende bijlage Volgens Bartjens – Ontwikkeling en Onderzoek. Deze artikelen kunnen gratis gedownload worden. In het septembernummer van 2018 vindt de lezer een tweetal artikelen over de lerarenopleiding basisonderwijs: Hendrikse, P. & Beekman, A. (2018). Haal ik de kennisbasistoets rekenen-wiskunde? Volgens Bartjens…

10 mei 2018
Rekenen/Wiskunde (po) // Basisonderwijs // Kort

ELWIeR onderzoeksgroep (pabo)

ELWIeR onderzoeksgroep op LinkedIngroep lerarenopleiders rekenen-wiskunde Wat doet deze groep? In de ELWIeR onderzoeksgroep doen opleiders rekenen-wiskunde van verschillende pabo’s onderzoek naar zaken die meer inzicht geven in het opleidingsonderwijs en zo mogelijk bijdraagt aan de verbetering van het opleidingsonderwijs. De ELWIeR onderzoeksgroep bestaat uit een groep lerarenopleiders rekenen-wiskunde die tal van zaken die spelen op de lerarenopleiding…

Rekenen/Wiskunde (po) // Basisonderwijs // Kort

Gezocht enthousiast ICT-talent met programmeerskills

TORPEDO van de Hogeschool Utrecht wordt een nieuwe innovatieve digitale leeromgeving waarbinnen pabostudenten hun rekenvaardigheid kunnen ontwikkelen. Het ontwerpplan van TORPEDO won onlangs een onderwijsinnovatieprijs van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap waardoor er nu middelen zijn om de leeromgeving daadwerkelijk te realiseren. We zoeken een enthousiast en creatief programmeertalent dat per direct voor…

22 februari 2018
Rekenen/Wiskunde (po) // Rekenen/Wiskunde (vo) // Wetenschap/Techniek (PO) // Wiskunde // Basisonderwijs // Onderbouw h/v // Vmbo // Voortgezet onderwijs // Kort

Herijkte kennisbases en profileringskader lerarenopleiding basisonderwijs afgerond

Donderdag 15 februari 2018 zijn de herijkte kennisbases en het profileringskader van de lerarenopleiding basisonderwijs symbolisch overhandigd aan Barbara de Kort, voorzitter van het Landelijk Overleg Lerarenopleidingen Basisonderwijs (LOBO). “Lerarenopleiders hebben afgelopen periode met grote inzet en betrokkenheid gewerkt aan het herijken van de kennisbases. Het resultaat is een gemeenschappelijk product, dat verwijst naar een…

10 januari 2018
Rekenen/Wiskunde (po) // Basisonderwijs // Kort

Spoed: panelleden gezocht voor normering landelijke kennisbasistoets rekenen-wiskunde – 23 januari

Dinsdag 23 januari vindt de normering plaats van de landelijke kennisbasistoets rekenen-wiskunde die op 15 en 16 januari bij studenten wordt afgenomen. Voor de normering van deze toets zoeken we met spoed lerarenopleiders rekenen-wiskunde van de pabo en docenten vanuit het primair onderwijs (rekencoördinatoren). Wil je deelnemen, of ken je collega’s die deel willen nemen,…

22 november 2017
Rekenen/Wiskunde (po) // Basisonderwijs // Kort

Nieuwe artikelen Volgens Bartjens – Ontwikkeling en Onderzoek

De volgende artikelen van Volgens Bartjens – Ontwikkeling en Onderzoek 37(2) zijn verschenen: Popeijus, H.L., Geldens, J., & Lamers, P. (2017). Betekenisvol reken-wiskundeonderwijs op de lerarenopleiding. Volgens Bartjens – ontwikkeling en onderzoek, 37(2), 41-50. Keijzer, R. (2017). Ontwikkeling studielast rekenen-wiskunde op de lerarenopleiding basisonderwijs 2009 – 2017. Volgens Bartjens – ontwikkeling en onderzoek, 37(2), 51-60. Deze artikelen…

06 november 2017
Rekenen/Wiskunde (po) // Basisonderwijs // Kort

Voortgang herschrijven kennisbasis rekenen-wiskunde pabo

Een schrijfgroep is op dit moment bezig met het herschrijven van de kennisbasis rekenen-wiskunde pabo. Zij verwerken de herijkingswensen die eerder zijn opgesteld na een landelijke consultatie onder alle pabodocenten. In dit proces nemen wij enkele besluiten die bepalend zijn voor hoe de kennisbasis er uit komt te zien. Deze besluiten leggen we hierbij voor. De…

11 oktober 2017
Rekenen/Wiskunde (po) // Basisonderwijs // Kort

Herijking kennisbasis rekenen-wiskunde 2018

Versie kennisbasis rekenen-wiskunde 2018 (10 voor de leraar). https://www.fisme.science.uu.nl/publicaties/literatuur/2018_kennisbasis-pabo.pdf 20171011 De kennisbasis rekenen-wiskunde voor de lerarenopleiding basisonderwijs wordt herschreven aan de hand van onlangs geformuleerde herijkingswensen. Een schrijfgroep bestaande uit Anneke Wösten, Gerard Boersma en Ronald Keijzer verwerkt deze herijkingseisen tot een herschreven kennisbasis. Een concept van deze herschreven kennisbasis is medio november beschikbaar.

22 augustus 2017
// Basisonderwijs // Lang

Kennisbasis NWT voor de PABO

In afwachting van onze Kennisbasis voor Natuur-, Wetenschap- & Techniekonderwijs (NWT) voor de PABO’s is dit een voorbeeld uit Engeland. Ook daar hebben ze getracht een kennisbasis vorm te geven, in de vorm van 10 (basis)principes en 14 ‘big ideas’, om er voor te zorgen dat elke leerling uit het primair en secundair onderwijs in…

09 augustus 2017
Natuur // Wetenschap/Techniek (PO) // Basisonderwijs // Lang

Kennisbasis Natuur en Techniek voor de Pabo

De Commissie Meijerink Kennisbasis Pabo heeft het rapport “Een goede basis” afgerond en op 20 februari 2012 aan de HBO-raad overhandigd. Hierin staan onder andere vakdidactische aanwijzingen. Het moet ervoor zorgen dat er op de Pabo een betere balans komt tussen brede vorming en diepgang. De kennisbases voor de verschillende vakken die met dit rapport…

10 juli 2017
Biologie // Natuurkunde // Scheikunde // Onderbouw h/v // Voortgezet onderwijs // Lang

Kennisbasis natuurwetenschappen en technologie, onderbouw VO

In opdracht van het ministerie van OCW heeft SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling, de Kennisbasis natuurwetenschappen en technologie voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs ontwikkeld. Het betreft een richtinggevend leerplankader waarin de kerndoelen voor de vakken natuurkunde, scheikunde, biologie, fysische geografie en techniek semi-gedetailleerd zijn uitgewerkt. De gedachte achter de kennisbasis is dat een zekere…

ANW // Biologie // Natuurkunde // NLT // Rekenen/Wiskunde (vo) // Scheikunde // Techniek (VO) // Wiskunde // Vmbo // Voortgezet onderwijs // Lang

Van ontwerptekeningen in de praktijk naar inzicht in bètaconcepten

Ontwerpen, of nauwkeuriger: het proces van ontwerpers, kan leerlingen op een natuurlijke manier inzicht geven in bètaconcepten. Martijn van Schaik onderzocht op het vmbo hoe tekeningen en modellen in een ontwerp- en bouwproces kunnen leiden tot begrip van wis- en natuurkundige concepten. Tekeningen hebben in het onderwijs vaak alleen een representatieve functie in enge zin:…

03 juli 2017
Biologie // Natuurkunde // Rekenen/Wiskunde (po) // Rekenen/Wiskunde (vo) // Scheikunde // Techniek (VO) // Wiskunde // Basisonderwijs // Onderbouw h/v // Voortgezet onderwijs // Lang

Ruimtevaart in de klas: een bron voor lesinspiratie

Ruimtevaart en sterrenkunde zijn fascinerende onderwerpen die veel leerlingen boeien en bezighouden. Tevens zijn veel onderwerpen uit het W&T-curriculum hieraan te koppelen. Dat maakt ruimtevaart geschikt als context voor aansprekende lessen. Ruimtevaartindeklas.nl biedt een schat aan inspirerende en uitdagende lessen voor de hele basisschool en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De lessen zijn vrij beschikbaar en vrijwel allemaal…

09 mei 2017
ANW // Biologie // Natuurkunde // NLT // Rekenen/Wiskunde (po) // Rekenen/Wiskunde (vo) // Scheikunde // Techniek (VO) // Wetenschap/Techniek (PO) // Wiskunde // Basisonderwijs // Bovenbouw h/v // Middelbaar beroepsonderwijs // Onderbouw h/v // Vmbo // Voortgezet onderwijs // Kort

ECENT/ELWIeR conferentie 19 mei 2017: Trix loopt dwars door de vakdisciplines van de lerarenopleiding

Op vrijdag 19 mei 2017 wordt de ECENT/ELWIeR conferentie gehouden. Het thema van dit jaar is: Trix loopt dwars door de vakdisciplines van de lerarenopleiding. De conferentie start met een openingslezing over De Leidse Tyrannosaurus Rex door Yuri Matteman, hoofd afdeling educatie van Naturalis. Dit wordt direct vervolgd in een ontwerp-sessie rondom deze zelfde Trix. In…

21 december 2016
Rekenen/Wiskunde (po) // Basisonderwijs // Kort

Vakcollega’s rekenen-wiskunde gezocht

In het kader van de afronding van mijn studie Onderwijswetenschappen aan de Open Universiteit doe ik casestudy onderzoek naar de uitwerking van de Kennisbasis rekenen-wiskunde. Hiervoor onderzoek ik van verschillende derdejaars pabostudenten de reken-wiskunde instructie die zij in de praktijk van het basisonderwijs verzorgen. Het onderzoek betreft de observatie van drie instructies per student en…

29 oktober 2016
Natuurkunde // Voortgezet onderwijs // Lang

Kennisbasis natuurkunde vakinhoudelijk

Voor de kennisbasis natuurkunde geldt dat de onderdelen “experimenteel werk” en “contex- ten”, die bij elk domein genoemd worden, zijn ingevuld met slechts enkele voorbeelden. Het redactieteam wil hiermee alleen benadrukken dat zowel experimenteel werk als toepassin- gen en contexten belangrijk zijn. De keuze voor speci eke experimenten en contexten kan veel breder zijn dan wat in de kennisbasis is omschreven.

Biologie // Voortgezet onderwijs // Lang

Kennisbasis biologie vakinhoudelijk

2023 10voordeleraar.nl/kennisbases/publicaties 2016 Hier gaat het om de kennisbasis biologie voor de tweedegraads lerarenopleidingen (CROHO 35301). In de preambule wordt de door de redactie gevolgde werkwijze beschreven. Ook worden de gemaakte keuzen toegelicht en verantwoord. Voor het formuleren van de kennisbasis is aangesloten bij de indeling en concepten die de CVBO (Commissie Vernieuwing Biologie Onderwijs)…

Techniek (VO) // Voortgezet onderwijs // Lang

Kennisbasis techniek vakinhoudelijk

In de kennisbasis techniek wordt de vakinhoudelijke component beschreven. Soms is er met opzet voor gekozen om veel voorbeelden te geven om de diversiteit van het vakgebied techniek te illustreren. Om het niveau indien nodig meer specifiek te duiden, bevat de kennisbasis per domein of thema verwijzingen naar literatuur. De literatuurlijst is tevens als bijlage bij deze kennisbasis opgenomen.

09 oktober 2016
Rekenen/Wiskunde (po) // Basisonderwijs // Lang

Kennisbasis rekenen-wiskunde lerarenopleiding basisonderwijs

| PO | Kennisbasis voor de pabo op het gebied van rekenen-wiskunde. Inmiddels wordt gewerkt aan Herijking versie 2024. Versie 2018 (2018). Kennisbases en profilering (PDF). Utrecht: 10 voor de leraar. J. Gardebroek-van der Linde, H. Van Doornik-Beemer, R. Keijzer and J. Van Bruggen. (2018). De kennisbasis rekenen-wiskunde en de kwaliteit van reken-wiskunde-instructie op de basisschool (PDF)…

26 maart 2015
// Kort

Alert 179 – Tweede prijs beste artikel Velon-tijdschrift voor Ronald Keijzer en Erica de Goeij

                     Tijdens de opening van het VELON congres 2015 werden de prijzen uitgereikt voor het beste artikel 2014 van het Tijdschrift voor lerarenopleiders. Het artikel Keijzer, R., & De Goeij, E. (2014). Scenario’s voor de implementatie van de kennisbasis rekenen-wiskunde. VELON Tijdschrift, 35(1), 49-58, is daarbij geëindigd op de tweede plaats, een mooie…

15 augustus 2014
// Kort

Alert 140 – Studiemiddag 10 voor de leraar (28-8-2014)

Rekenen-wiskunde-Denktank 2014 De vakantie is voorbij en het serieuze werk begint weer. Ook voor 10voordeleraar. Op 28 augustus (van 12.45-17.15 uur) aanstaande organiseert 10-voor-de-leraar in Utrecht (Domstad) de eerste 10voordeleraar ‘Rekenen-wiskunde-Denktank’ voor rekendocenten van de pabo. In het studiejaar 2013 – 2014 nam een recordaantal van 6.000 pabostudenten deel aan de landelijke kennistoetsen voor rekenen-wiskunde…

13 juni 2014
// Kort

Alert 135 – Een kennisbasis: een knellende pasvorm of een passende ondersteuning

Opgetekend tijdens de zomerstudiedag 13 juni (middagprogramma, ongeveer 20 opleiders wiskunde) Ad Meskens, AP (artesis plantijn) Hogeschool Antwerpen In deze middag stonden de lerarenopleiders wiskunde (2e graads) stil bij hun eigen vakkennisbasis wiskunde Ten eerste werd door onze zuiderbuur Ad Meskens ons een spiegel voorgehouden. Zo is er in België eigenlijk geen van bovenaf opgelegde…

29 mei 2014
// Kort

Alert 130 – Pabo-toetsgids rekenen-wiskunde (2014-1)

Een nieuwe publicatie van de vakcommissie rekenen/wiskunde pabo Lenstra, J. K., Boersma, G., & Holvast, G. (Eds.). (2014). Toetsgids pabo Rekenen-Wiskunde. Den Haag: 10 voor de leraar. Welke kennis en vaardigheden vraagt de landelijke kennistoets rekenen-wiskunde van pabo-studenten? Waar gaan de vragen over en hoe zien ze er uit? Deze toetsgids (versie 2014-1) is een…

11 april 2014
// Kort

Alert 121 – Zomerstudiedag ELWIeR, 13 juni 2014

Zomerstudiedag Op 13 juni a.s. organiseert ELWIeR een zomerstudiedag voor lerarenopleiders, in feite met twee programma’s (ochtend, middag). Ochtend (11:00-13:00): Rekenen in vo/mbo (voor opleiders pabo en 2e graads) Middag (14:00-16:30): Vakkennisbasis (voor opleiders 2e graads) Wanneer: Vrijdag 13 juni 2014, 11:00-16:30 uur (koffie vanaf 10:30 u) Waar: Universiteit Utrecht, Freudenthal Instituut, Utrecht Kosten: gratis…

06 maart 2014
// Kort

Alert 112 – Scenario’s implementatie kennisbasis

Zojuist verschenen in ‘Tijdschrift voor Lerarenopleiders’: Ronald Keijzer & Erica de Goeij, Scenario’s voor de implementatie van de kennisbasis rekenen-wiskunde, Tijdschrift voor Lerarenopleiders 35(1), 49-58. Het artikel beschrijft op welke wijze het verwerven van wiskundige kennis op een pabo verbonden kan worden met het verwerven van didactische kennis en vaardigheden.

21 februari 2014
// Kort

Alert 109 – Het schemergebied tussen twee kennisbases

De pabo heeft een kennisbasis en de tweedegraads lerarenopleiding heeft een kennisbasis. Als we kijken naar ‘rekenen in het vo/mbo’ (een actuele discussie door de invoering van verplichte toetsing op het gebied van rekenen) is er thans behoefte aan meer helderheid (in opleidingstermen, maar ook in termen van nascholing) wat dit zou kunnen betekenen. Komende…

21 januari 2013
// Kort

Alert 42 – Nog enkele plaatsen over (‘wiskunde achter de kennisbasis’)

Eerder hadden wij al bericht over de cursus Wiskunde achter de kennisbasis (die begin februari start). Er zijn nog enkele plaatsen open, dus als u een snelle beslisser bent, het kan nog (aanmelden via de genoemde website). Abusievelijk stond er op de website een verkeerd bedrag (1.950, dit had moeten zijn 950,-). Wellicht dat dit…

15 februari 2010
Rekenen/Wiskunde (vo) // Voortgezet onderwijs // Kort

Vakdidactische kennisbasis

Van de SLW (Samenwerkingsgroep Lerarenopleiding Wiskunde 2e graads) verscheen in 2010: Van Ast, M., Ballering, F., Bruinsma, E., Konings, T., Krabbendam, H. and Staal, H. (2010). Een beschrijving van de vakdidactische kennisbasis voor een startbekwame wiskundeleraar. Onderdeel van de kennisbasis wiskunde. Arnhem: SLW/ Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Met dit document wordt weer een stap…

ELWIeR en Ecent als één STEM